แสดงความคิดเห็น (Comment)

การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Waste Electrical and Electronic Equipment Management Under the Principle of ICT Ecodesign of University Students
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์