แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเตรียมใยอาหารจากกากมะพร้าวและการใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในโดนัท

  • ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมใยอาหารจากกากมะพร้าวและการใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในโดนัท
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preparation of Dietary Fiber from Coconut Residue for the Use as Dietary Fiber Enrichment in Doughnut
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. สิริมา ชินสาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา