แสดงความคิดเห็น (Comment)

การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้าสำหรับการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเคจาก Monascas purpureus

  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้าสำหรับการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเคจาก Monascas purpureus
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Utilization of rice pasta by-products for production of yellow pigment and monacolin K by Monascus purpureus"
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา