แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของอุณหภูมิไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอุณหภูมิไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of superheated steam temperature on quality of dried anchovy
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. สิริมา ชินสาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา