แสดงความคิดเห็น (Comment)

Track-quality index and degradation of railway track structure: The construction track doubling project of northeast line from thanon chira junction to khon kaen station, Thailand

  • ชื่อผลงานวิจัย : Track-quality index and degradation of railway track structure: The construction track doubling project of northeast line from thanon chira junction to khon kaen station, Thailand
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Track-quality index and degradation of railway track structure: The construction track doubling project of northeast line from thanon chira junction to khon kaen station, Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น