แสดงความคิดเห็น (Comment)

Correlations among motorcycle-related deaths, helmet law enforcement and helmet usage for ASEAN countries

  • ชื่อผลงานวิจัย : Correlations among motorcycle-related deaths, helmet law enforcement and helmet usage for ASEAN countries
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Correlations among motorcycle-related deaths, helmet law enforcement and helmet usage for ASEAN countries
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น