แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย วิทยา ดวงธิมา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้