แสดงความคิดเห็น (Comment)

การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยแครงสำหรับการประยุกต์ใช้งานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

  • ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยแครงสำหรับการประยุกต์ใช้งานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยแครงสำหรับการประยุกต์ใช้งานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้