แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต์/ซิงค์ออกไซด์/เส้นใยแก้วเพื่อทำความสะอาดตัวเองและเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต์/ซิงค์ออกไซด์/เส้นใยแก้วเพื่อทำความสะอาดตัวเองและเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต์/ซิงค์ออกไซด์/เส้นใยแก้วเพื่อทำความสะอาดตัวเองและเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้