แสดงความคิดเห็น (Comment)

การควบคุมทางชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากบริเวณรากพืช ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การควบคุมทางชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากบริเวณรากพืช ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การควบคุมทางชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากบริเวณรากพืช ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. มธุรส ชัยหาญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้