แสดงความคิดเห็น (Comment)

ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อผลงานวิจัย : ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้