แสดงความคิดเห็น (Comment)

การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Language Learning Strategies for Reading English Articles Employed by Graduate Students
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ