แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาพยาบาลด้วยระบบทางไกลกับมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิตพยาบาล

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาพยาบาลด้วยระบบทางไกลกับมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิตพยาบาล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Distance Learning System of Nursing Education and Thai Qualification for Higher Education (TQF: HEd)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ