แสดงความคิดเห็น (Comment)

ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

  • ชื่อผลงานวิจัย : ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Investment Assessment of High Efficiency Motor Selection
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย ปิยะพงษ์ ยารวง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา