แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและตำแหน่งการยึดของมินิสกรูที่มีต่อการกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัiPANDA

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและตำแหน่งการยึดของมินิสกรูที่มีต่อการกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัiPANDA
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of miniscrew geometries and miniscrew location on the stress distribution of distalization appliance (iPANDA)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา