แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Mid-Term Electric Load Forecasting Using Optimal Support Vector Machine: Case Study of Phayao Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา