แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of cooling on the Efficiency of solar cells
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย อนุกูล สุริยะไชย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา