แสดงความคิดเห็น (Comment)

ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น

  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The management system to reduce greenhouse gas production within local communities
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. จักรพงษ์ จำรูญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา