แสดงความคิดเห็น (Comment)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทย

  • ชื่อผลงานวิจัย : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ASEAN Economic Community: Perspectives on the POtential Development of Thai Accounting Profession
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุวรรณ หวังเจริญเดช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม