ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

การศึกษาการวิบัติของอาคาร, โครงสร้าง

KEYWORD

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-01 12:11:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:47:10