ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 05:41:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -