ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร

TAG

สร้างโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 05:41:19

แก้ไขล่าสุดโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-15 11:51:28