ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Potential for Bileteral Trade in Cassava Products Between Taiwan and Thailand

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2544 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2541 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 05:41:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -