ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Investigation of powdery mildew resistance in Pisum sativum L. by molecular marker

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาปฐพีวิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 05:41:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -