ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Br?nsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Br?nsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Br?nsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Tetrahedron
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ScienceDirecthttp://https://www.scopus...

TAG

alkylation, benzimidazole derivative, Bronsted acid, Catalyst, hydrophobicity, ionic liquid, one pot synthesis, polymerization

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-02-15 04:00:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-08-07 15:25:12