ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

การต้านทานแผ่นดินไหว, การวิบัติของอาคาร

KEYWORD

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-01 14:36:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:47:21