ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การปรับปรุงการผลิตไฮโดรเจนและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยการเสริมธาตุอาหารที่สภาวะความร้อนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมแบบไม่ใช้อากาศ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงการผลิตไฮโดรเจนและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยการเสริมธาตุอาหารที่สภาวะความร้อนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมแบบไม่ใช้อากาศ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Improvement of biohydrogen production and treatment efficiency on palm oil mill effluent with nutrient supplementation at thermophilic condition using an anaerobic sequencing batch reactor
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : นุกูล อินทระสังขา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
researchgatehttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

ดาวน์โหลดการอ้างอิง หุ้น ขอข้อความเต็ม การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบไร้อากาศระหว่างน้ำเสียปลาซาร์ดีนกระป๋องและของเสียกลีเซอรอลสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ: ผลของกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างกันการผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ชีวภาพและการกำจัดซัลเฟตจากน้ำยางแผ่นรมควันเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกรองชีวภาพสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มการผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8411 ชีวมวลที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-02-19 14:44:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-02-26 16:22:59