ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุลและจุลินทรีย์ที่มีต่อการทำความเข้าใจการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียจากการทำให้ของเหลวในระบบบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลความร้อนของกากตะกอนน้ำเสียอำนวยความสะดวกโดยถ่านกัมมันต์แบบเม็ด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุลและจุลินทรีย์ที่มีต่อการทำความเข้าใจการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียจากการทำให้ของเหลวในระบบบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลความร้อนของกากตะกอนน้ำเสียอำนวยความสะดวกโดยถ่านกัมมันต์แบบเม็ด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular and microbial insights towards understanding the anaerobic digestion of the wastewater from hydrothermal liquefaction of sewage sludge facilitated by granular activated carbon (GAC)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
researchgatehttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

ดาวน์โหลดการอ้างอิง หุ้น ขอข้อความเต็ม การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบไร้อากาศระหว่างน้ำเสียปลาซาร์ดีนกระป๋องและของเสียกลีเซอรอลสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ: ผลของกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างกันการผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ชีวภาพและการกำจัดซัลเฟตจากน้ำยางแผ่นรมควันเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกรองชีวภาพสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มการผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8411 ชีวมวลที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-02-23 18:44:55

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-02-26 16:32:46