ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของสารเติมแต่งต่อกระบวนการตกผลึกสำหรับการทำบริสุทธิ์กรดอะมิโน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เล็ก วันทา 2563-03-03 11:47:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -