ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตกผลึกในการทำบริสุทธิ์ตัวยาสำคัญ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 Growth and Dissolution Kinetics of A and B Polymorphs of L-Histidine
2559 Determination of Nucleation and Growth Mechanisms of the B Polymorph of L-Histidine by Induction Time Measurement
2561 Effect of ethanol on crystallization of the polymorphs of L-histidine
2561 Antisolvent Crystallization of Polymorphs of L-Histidine
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เล็ก วันทา 2563-03-03 11:56:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -