ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Microbial community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen production from palm oil mill effluent

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
ชื่อนักวิจัยร่วม : นุกูล อินทระสังขา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
researchgatehttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-21 19:16:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -