ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and Candida shehatae under non-sterile condition

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and Candida shehatae under non-sterile condition
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and Candida shehatae under non-sterile condition
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
researchgatehttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-21 23:11:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -