ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Non-Linear Stress-Strain Behavior of Bangkok Clay

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-03-25 08:46:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -