ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
  • ชื่อผลงานวิจัย : Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-03-25 08:46:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -