ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Soil-petrol Characteristic Curves of Chonburi Sand

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-03-25 08:46:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -