ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างสื่อการเรียนจากเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของโครงสร้าง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย : การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างพลังชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๕๕ หน้า ๔๔-๕๒

TAG

การโก่งตัวของอาคาร, สื่อการเรียนรู้

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การศึกษาอิทธิพลของช่วงคานต่อการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กการประเมินความสามารถต้านทางแรงแผ่นดินไหวและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาอาคารโรงเรียนตามแบบมาตรฐานในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยการศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทางแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทยการประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-01 15:32:37

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:47:33