ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างสื่อการเรียนจากเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของโครงสร้าง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย : การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างพลังชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๕๕ หน้า ๔๔-๕๒

TAG

การโก่งตัวของอาคาร, สื่อการเรียนรู้

KEYWORD

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-01 15:32:37

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:47:33