ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Microbial exopolysaccharides for immune enhancement: Fermentation, modifications and bioactivities

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 Food Bioscience
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Food Biosciencehttp://https://www.resear...

TAG

bioactivities, Fermentation

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-17 10:36:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-08-18 10:23:22