ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization of fermented Perilla frutescens seeds for enhancement of gamma-aminobutyric acid and bioactive compounds by Lactobacillus casei TISTR 1500

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of fermented Perilla frutescens seeds for enhancement of gamma-aminobutyric acid and bioactive compounds by Lactobacillus casei TISTR 1500
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of fermented Perilla frutescens seeds for enhancement of gamma-aminobutyric acid and bioactive compounds by Lactobacillus casei TISTR 1500
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Preparative Biochemistry & Biotechnology
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Preparative Biochemistry & Biotechnologyhttp://https://www.resear...

TAG

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-17 10:36:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-08-18 10:30:09