ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of ultra-high pressure on effective synthesis of fructooligosaccharides and fructotransferase activity using Pectinex Ultra SP-L and inulinase from Aspergillus niger

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of ultra-high pressure on effective synthesis of fructooligosaccharides and fructotransferase activity using Pectinex Ultra SP-L and inulinase from Aspergillus niger
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of ultra-high pressure on effective synthesis of fructooligosaccharides and fructotransferase activity using Pectinex Ultra SP-L and inulinase from Aspergillus niger
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Preparative Biochemistry & Biotechnology
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Preparative Biochemistry & Biotechnologyhttp://https://www.resear...

TAG

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-17 10:36:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-08-18 11:03:36