ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Chemical-free and synergistic interaction of ultrasound combined with plasma-activated water (PAW) to enhance microbial inactivation in chicken meat and skin

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Chemical-free and synergistic interaction of ultrasound combined with plasma-activated water (PAW) to enhance microbial inactivation in chicken meat and skin
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Chemical-free and synergistic interaction of ultrasound combined with plasma-activated water (PAW) to enhance microbial inactivation in chicken meat and skin
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 Scientific Reports
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Scientific Reportshttp://https://www.resear...

TAG

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-17 10:36:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-08-18 11:04:45