ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พัฒนาหมึกชีวภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ ในการประยุกต์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สกว พัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย)
  • ชื่อผลงานวิจัย : พัฒนาหมึกชีวภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ ในการประยุกต์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Bio-inks development for 3D bioprinting in tissue engineering applications
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-05-20 11:10:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -