ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2545 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
  • ชื่อผลงานวิจัย : Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-05-22 08:50:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -