ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Application of Fenton Reaction with Subsequent Hydroxide Precipitation for Derusting Wastewater Treatment

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-05-22 08:50:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -