ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of Cations on Treatment Efficiencies of Integrated Fixed Film Activated Sludge Wastewater Treatment Process

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-05-22 08:50:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -