ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
  • ชื่อผลงานวิจัย : Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. แดง แซ่เบ๊
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-05-23 07:37:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -