ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
  • ชื่อผลงานวิจัย : Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-05-23 07:37:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -