ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Action Research to Development of Health Promoting Behaviors and Consumption Behavior Model in Border Patrol Police School Mae Hong Son Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCHhttp://https://he01.tci-t...

TAG

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6

สร้างโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-22 16:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-24 02:15:56