ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ประสิทธิผลของโปรแกรมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการบริโภคอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ประสิทธิผลของโปรแกรมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการบริโภคอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effectiveness of food consumption behavioral health promotion program on perceived severity, perceived susceptibility, response efficacy, self efficacy and the social support in the control of food intake among students in elementary school grade 4 – 6 over nutrition status
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Thai Journal of Health Education
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Thai Journal of Health Educationhttp://https://he01.tci-t...

สร้างโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-22 16:39:16

แก้ไขล่าสุดโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-24 02:15:18