ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Pre-Treatment and Hot Air Drying on Properties of Garcinia (Garcinia atroviedis)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-30 11:10:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -