ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Research to develop the model of Multidimensional Academic Activities for Antenatal health care, labor and delivery, and Sexual Health (10 activities) via Virtual Clinic Technology
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-30 11:19:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -